Bác Hồ với văn nghệ sĩ
Thứ ba, 14/05/2019, 07:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: Bác Hồ với văn nghệ sĩ
Mô tả: Là người quan tâm đến sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà, Chủ tịch Hò Chí Minh không chỉ để lại cho sự nghiệp văn học nghệ thuật cách mạng hiện đại Việt Nam những tác phẩm kiệt xuất về mọi thể loại mà còn đặt nền móng vững chắc cho công cuộc xây dựng nền văn nghệ cách mạng qua nhiều bài viết, bài nói trực tiếp về văn hóa, văn nghệ.
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ
Ngày xuất bản:
Số trang: 504 trang
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 824