LỊCH SỬ NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG
Thứ năm, 16/04/2020, 08:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: LỊCH SỬ NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG
Mô tả: Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, ngay từ đầu đã rất quan tâm đến công tác tuyên giáo, nhất là công tác tư tưởng, coi đó là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng
Tác giả: TẬP THỂ
Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Ngày xuất bản:
Số trang: 330
Nội dung: <a href="/documents/50577/5390759/download.jpg/33eb4e3a-3042-c721-2da7-434400d1b505?t=1586999783548">/documents/50577/5390759/download.jpg/33eb4e3a-3042-c721-2da7-434400d1b505?t=1586999783548</a>
Số lượng lượt xem: 1194