title

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2023)
Thứ hai, 09/01/2023, 08:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 03 tháng 02 năm 1930 là một bước ngoặc lịch sử tất yếu, là kết quả của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của Nhân dân Việt Nam; đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản, là đội tiên phong, đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Thực tiễn đã chứng minh và khẳng định qua 93 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng Nhân dân viết nên những trang sử vàng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước; lãnh đạo dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đó là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là minh chứng không gì thuyết phục hơn cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, cho sức mạnh to lớn của nhân dân, của đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là chiến thắng lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975, đã viết lên những trang sử hào hùng, tươi thắm rực rỡ nhất của dân tộc ta, để nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, để Bắc - Nam sum hợp một nhà. Tất cả những chiến thắng đó là chiến thắng của lòng quả cảm, đức hy sinh, trí thông minh, tinh thần yêu nước, đoàn kết đồng lòng của dân tộc, được Đảng, Bác Hồ khơi dậy, tổ chức và rèn luyện thành lực lượng bách chiến bách thắng.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đó, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành được những thành quả quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu sau hơn 36 năm đổi mới đã tạo ra cho đất nước thế và lực mới, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước; toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và các lĩnh vực xã hội có tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; phát huy dân chủ tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường và đạt được những kết quả tích cực…Với những thành tựu đó, một lần nữa thể hiện sức mạnh văn hóa của dân tộc, tài năng, trí tuệ của con người Việt Nam; là minh chứng hùng hồn cho sự đúng đắn của con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, minh chứng cho vai trò và năng lực lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tổng kết “Công ơn Đảng thật là to. Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”; hôm nay, thật tự hào, phấn khởi khi chúng ta khẳng định rằng: 93 năm qua từ khi Đảng ta ra đời và lớn lên trong lòng dân tộc; dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta, đất nước ta đã đi những bước đi thần kỳ trên con đường phát triển. Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến, nước ta đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, đã thoát ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển và đang đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Từ một dân tộc lầm than, mất nước, chúng ta đã ngẩng cao đầu, tự hào là dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh, trí tuệ và sáng tạo trong xây dựng, vững vàng và tự tin sánh vai với các dân tộc trên toàn thế giới.

Thừa hưởng và kế tục những thành quả đó, các thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau ghi lòng, tạc dạ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã lãnh đạo nhân dân ta mở ra thời đại vẻ vang nhất trong lịch sử nước nhà - thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cách mạng tiền bối, đồng bào, chiến sĩ, đồng chí đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, thống nhất, vì vinh quang của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc; chúng ta luôn vững lòng tin son sắt vào Đảng ta - một Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành vô hạn với giai cấp và dân tộc, kiên định, vững vàng trước mọi thách thức hiểm nguy, sáng suốt lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, của đất nước ta tiến lên. Trên cơ sở kế thừa mục tiêu được các Đại hội trước đề ra, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra các mục tiêu cụ thể phát triển đất nước trong những năm tới là: đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

 

 

Cùng với cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dân Thủ Đức đã phát huy truyền thống đấu tranh của dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Thủ Đức luôn là địa bàn xung yếu ác liệt, nhưng quân và dân Thủ Đức dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã kiên cường bám trụ, vượt qua gian khổ, không sợ hy sinh, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.Từ khi thành phố Thủ Đức được thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thủ Đức luôn không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, đấu tranh bất khuất của dân tộc, vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ luôn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết ra sức xây dựng, phát triển, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ và sự quyết tâm nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Thủ Đức sẽ hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 05 năm (2021 - 2026); Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tập trung thực hiện tốt các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu xây dựng thành phố Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững.

 

                                                     Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức

Số lượng lượt xem: 163