[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách mạng Tháng Mười Nga (02/11/2023)
Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở Chủ nghĩa Marx-Lenin con đường cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc
[Infographics] Tuyên ngôn Độc lập - Trường tồn cùng lịch sử (01/09/2023)
Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.
[Infographics] Cách mạng Tháng Tám 1945: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước (14/08/2023)
Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của toàn thể nhân dân. Thắng lợi ấy cũng minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn với tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, nắm bắt và chớp đúng thời cơ.