title

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Thứ hai, 26/09/2022, 08:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

QUÉT MÃ QR để truy cập vào các đường link về tư liệu, sách, ấn phẩm, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí  Minh.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động và Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần tư tưởng của Người vào trong đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá những tư liệu nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị - văn hoá góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý chí độc lập tự cường dân tộc cho mọi người nhất là thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Trung tâm Văn hóa phối hợp với Phòng Khoa học và Công nghệ; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức thực hiện “Thư viện điện tử "thông qua thu thập các tư liệu, sách, ấn phẩm, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính mời.

 

 

Số lượng lượt xem: 618