HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP - TẬP 1
Chủ nhật, 23/06/2019, 01:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP - TẬP 1
Mô tả: Tập 1 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm những tác phẩm, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1924. Các tác phẩm, bài viết trong tập 1 phản ánh quá trình chuyển biến của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ một người yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành người cộng sản, hình thành tư tưởng cứu nước và giải phóng dân tộc duy nhất đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Tác giả: Tập thể
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Ngày xuất bản:
Số trang: 612
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 5218